ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bedrijfsgegevens

Deze website is eigendom van YCCON bvba
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Kapelstraat 1, 2970 Schilde
Telefoon: 0476 201 802
E-mail: info@plutoo.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.298.484

Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.

Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.

Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.

Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.

Bij de prijzen op onze website staat steeds vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In deze laatste gevallen is de klant geen BTW verschuldigd.

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.

Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.

Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert Yccon bvba als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. Yccon bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, wordt u geacht deze binnen een termijn van 2 maanden te betalen. Deze termijn start vanaf het moment dat de bestelling geplaatst is op onze website. We kunnen uw bestelling pas verzenden wanneer deze volledig betaald is.

Prijzen

De prijzen zijn opgegeven en betaalbaar in Euro en zijn geldig in België, Nederland en Luxemburg. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventueel bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief  BTW, doch exclusief verzendingskosten (te berekenen vanuit België vanuit de zetel van Yccon bvba). Eventuele verzendingskosten worden steeds voorafgaandelijk aan de klant ter bevestiging getoond, alvorens confirmatie van de bestelling. Yccon bvba is niet aansprakelijk voor (druk) fouten die in haar aanbiedingen voorkomen. Indien een prijs foutief op een website van Yccon bvba is vermeld en dit door Yccon bvba aan de klant werd meegedeeld, heeft de klant enkel het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.

Aanbod

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Yccon bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Yccon bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Yccon bvba de klant vooraf contact met ons op te nemen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Yccon bvba. Yccon bvba is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Herroepingsrecht

Volgens het Europese herroepingsrecht heeft u als consument het recht aan de verkoper mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelde goederen.

Bij de herroeping van uw bestelling binnen 14 dagen krijgt u het volledige orderbedrag van ons teruggestort.

Enkel de kosten voor retour zijn voor uw rekening.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten op maakt gemaakt voor de klant, of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Het Europese verzakingsrecht geldt eveneens niet voor zakelijke klanten.

Retourvoorwaarden

Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht mogen uw geretourneerde goederen geen sporen van slijtage bevatten. In geval van slijtage kunnen de producten niet door ons worden teruggenomen.

Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als u de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat u de producten aanvaardt.

Indien u beroep doet op het herroepingsrecht bent u verplicht de aangekochte goederen in de originele verpakking binnen de 14 dagen na mededeling van herroeping effectief terug te sturen. De verpakking is immers een essentieel onderdeel van het product.

Wijze van herroepen en terugsturen

Volg onderstaande stappen indien u uw bestelling wenst te herroepen en terug te sturen:

1. Laat ons via het standaardformulier weten dat u uw aangekochte goederen wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelde goederen. Tegelijk met de bezorging van het formulier, zendt u ook de goederen voor herroeping terug. Het formulier mag u ons zowel per e-mail bezorgen als bij de terugzending van de goederen. Klik op de link hieronder om het standaardformulier te downloaden:

Download standaardformulier voor herroeping

U bent niet verplicht om het modelformulier voor herroeping te gebruiken, u kan ons
ook via mail informeren van uw wens tot herroeping.

2. Wij gaan na of uw producten voldoen aan de retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van u als klant.

3. U laat de artikelen op uw kosten en risico bezorgen op het volgende retouradres:

Yccon bvba
Kapelstraat 1
2970 Schilde

4. Wanneer wij de geretourneerde producten ontvangen, controleren wij of deze voldoen aan de retourvoorwaarden.

5. Indien de producten voldoen aan de retourvoorwaarden zullen wij u het volledige orderbedrag (inclusief kosten) terugbetalen. Let op, wij zullen u enkel de betaalde prijs en de verzendingskosten om de producten aan u te bezorgen, terugbetalen. De verzendingskosten om de producten terug te sturen, zijn steeds voor uw rekening.

6. Indien de producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kunnen wij de goederen, op uw kosten, terug sturen met een transportfirma.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer IBAN BE58 0014 7156 5879, BIC GEBABEBB, dan wel onder rembours, of contant bij ophaling.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.

Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Garantie en waarborg

De garantieperiode is standaard 2 jaar op de elektrische materialen
(dus niet op de batterijen).

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.

Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent.

Privacybeleid

YCCON bvba – PLUTOO, respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Yccon bvba, vertegenwoordigd door:

Yccon bvba
Kapelstraat 1
2970 Schilde
BELGIË
E-mail: info@plutoo.be
Telefoon: +32 476 201 802

Persoonsgegevens:

Yccon bvba houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via deze website een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Ieder heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Distributie aan derden:

Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.

Cookies:

Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de PC van de gebruiker teneinde de technische werking van deze website te garanderen. De gegevens die hierin worden bewaard zijn beperkt tot het technisch vereiste minimum. Elke gebruiker kan altijd zijn of haar cookies zelf verwijderen.

E-mail:

Deze website werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die Yccon bvba ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt, na aanvraag bij Yccon bvba, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Statistieken:

Voor de website van Yccon bvba worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. De volgende gegevens worden hiervoor opgenomen:

– Het domein (bv. .BE, .COM, .NET, …).
– De host.
– Datum, tijd en duur van het bezoek.
– Welke pagina’s geopend worden tijdens het bezoek.
– Welk besturingssysteem (bv. Windows XP, Linux, …) en welke internetbrowser (bv. Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, …) u gebruikt.
– Hoe u op de website terecht gekomen bent (bv. via een zoekmotor, via het rechtstreeks intypen van het adres, …).
– Welke foutmeldingen u (al dan niet) krijgt.

Vragen:

Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van Yccon bvba kunt u zich richten tot: info@plutoo.be

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.